రాజకీయ నాయకులు, ప్రైవేట్‌ వ్యక్తులపై జరిగితే స్పందించాలా?