ఆపరేషన్ మధ్యలోనే వదిలేసి తిరిగి కుట్లు వేసిన డాక్టర్