వరద భాదితులు బోటులో ఎక్కేందుకు మెట్టులా మారిన జైస్వాల్