ముందస్తు ఎన్నికలు వస్తే సంతోష పడేది కాంగ్రెస్సే - జైపాల్ రెడ్డి