హరికృష్ణ మమ్మల్ని శోకంలో వదిలి వెళ్తారనుకోలేదు - చిరంజీవి