తెల్లరంగు రక్తంగల జీవి!

Submitted by chandram on Tue, 12/04/2018 - 16:08
golla

మాములుగా మనుషుల రక్తం ఎర్రగా వుంటుంది అని మనకు తెలుసు, అయితే చాల జంతువుల రక్తం కూడా ఎర్రగానే వుంటుంది, అయితే మీకు తెల్లరంగు రక్తంగల జీవి ఏదో తెలుసా? తెల్లరంగు రక్తంగల జీవి గొల్లభామ. శ్రీ.కో.

English Title
Which animal has white blood?

MORE FROM AUTHOR

RELATED ARTICLES