శ్రీకాకుళం విశాఖపట్నం పై టిట్లి ప్రభావం కొనసాగుతుంది