హోదా కంటే ప్యాకేజీ మంచిదన్న చంద్రబాబు ఇప్పుడు మాట మార్చారు..!