ఊరి కోసమే జీవితాన్ని ధారపోసిన సర్పంచ్...అనారోగ్యంతో