మహానగరంలో మాయగాళ్లు....పూజలు చేస్తామంటూ బంగారం దోపిడి