నిర్మల్ జిల్లా ముథోల్‌లో ఇద్దరు అభ్యర్థులు ఎదురైన వేళ..