ఎన్నికలకు ఓటు వేసేందుకు స్వస్థలాలకు వెళుతున్న ప్రజలు బస్సులు కోసం నానా అవస్థలు పడుతున్నారు