రోడ్లు నీటితో మునిగిపోవడంతో , శవాన్ని నీళ్లలోనే మోసుకెళ్లారు