అత్యధిక సంఖ్యలో ఉన్న గిరిజన తెగ!

Submitted by arun on Sat, 11/03/2018 - 15:54
tribal community

మన బారత దేశంలో అత్యధిక సంఖ్యలో ఉన్న గిరిజన తెగ ఏదో మీకు తెలుసా! మన దేశంలో అత్యధిక సంఖ్యలో ఉన్న గిరిజన తెగ గోండులు. దాదాపు వీరి సంఖ్య 40 లక్షల పైన ఉంటుందని అంచనా. శ్రీ.కో.

English Title
largest tribal community in india

MORE FROM AUTHOR

RELATED ARTICLES