ఉగ్రవాదుల చేతుల్లో గాయపడినా పండంటి బిడ్డకు జన్మ..!