మానవ జనాభాలో ఎంత శాతం జనాభా ఆసియాలో!

Submitted by arun on Thu, 11/29/2018 - 14:36
global population

మన భూమి మనషి నివసించడానికి చాల అనువైన ప్రాంతం. అయితే మన ప్రపంచ ప్రస్తుత మానవ జనాభాలో ఎంత శాతం జనాభా ఆసియాలో వుంటారో మీకు తెలుసా? ఆసియా యొక్క ప్రస్తుత జనాభా ప్రపంచమ్లో అరవై శాతం (60%). దాదాపు ప్రపంచంలో వున్నా మొత్తం జనాభాలో అరవై శాతంఆసియా లోనే వున్నారు... శ్రీ.కో.

English Title
How many percent of the human population is in Asia!

MORE FROM AUTHOR

RELATED ARTICLES