వీవీ ఫ్యాట్ యంత్రాలను పోలీస్ భద్రత మధ్య తరలిస్తున్నారు