ఎన్నికల వేళ తెలంగాణలో ధన ప్రవాహం...74.82 లక్షల నగదు స్వాధీనం