పుస్తక సినిమా మస్తకం

Submitted by arun on Wed, 07/11/2018 - 13:14
Films

మన దేశంలో ప్రచురితమయ్యే పుస్తకాల్లో 75% పాఠ్యపుస్తకాలట, కానీ విడుదలయ్యే సినిమాల్లో చూడండి, ఏ సినిమాని పాఠ్యంశముగా చెర్చొచ్చో, వెతుకుతూనే ఉండిపోతారు. శ్రీ.కో

Tags
English Title
Films based on books

MORE FROM AUTHOR

RELATED ARTICLES