తెలంగాణలో బతుకమ్మ సందడి, ఎంగిలిపూలతో మొదలైన వేడుకలు