బంగారం! అని పిలుచుకుంటున్నారు.

Submitted by arun on Fri, 11/30/2018 - 17:00
coal

చాలామంది ఈ మద్య వారికీ ఇష్టమైన వారిని బంగారం అని పిలుచుకుంటున్నారు... బహుశ చాల విలువైనవారు అని వారి ఉద్దేశామేమో...అయితే నల్ల బంగారం అని దేనిని అంటారో మీకు తెలుసా? నల్ల బంగారం అని బొగ్గుని పిలుస్తారని మీకు తెలుసా. శ్రీ.కో.

Tags
English Title
black gold means

MORE FROM AUTHOR

RELATED ARTICLES